سعید‌جلیلی ضد زن ترین کاندیدای روز

نقش اصلی زنان در مادری است و نه اشتغال و مشارکت در بیرون از خانه

 

Advertisements